Moss Sjømannsforening er en forening for aktive og tidligere sjøfolk, sjøfartsinteresserte personer som er eller har vært knyttet til maritimt virke og personer som har gjort en stor innsats for foreningen.

Vi møtes til medlemsmøter og spiseaftner hvor det serveres skipskost slik sjøfolk er vant til. Vi har medlemsmøter 1. gang pr.mnd. Vanligvis på onsdager.

Vi tilbyr også våre lokaler for utleie. (Ta kontakt med Odd Felle på mobilnr: 91 56 71 10)

DEN 39. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
ONSDAG 14. MARS 2018 KL. 1900.

DAGSORDEN.

1. Konstituering, valg av dirigent og sekretær.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.

4. Styrets årsberetning.

5. Revidert regnskap og balanse for 2017.

6. Innkommende forslag.

7. Budsjettforslag for 2018.

8. Valg.

A) Valg av Formann for 1. år

     Valg av Nestformann for 2. år

     Valg av Kasserer for 2. år

     Valg av 1 styremedlem for 2. år

     Valg av 3 varamedlemmer for 1. år

B) Valg av revisor og varamedlem.

C) Valg av medlemmer til Festkomiteen. (Min. 5 medlemmer)
1. Valg av Formann i komiteen.
2. Valg av ansvarlig for bar-regnskapet.

D) Valg av 7 medlemmer til Huskomiteen.
1. Valg av Formann i komiteen.
2. Valg av ansvarlig for utleie.
3. Valg av ansvarlig for vedlikehold.

E) Valg av 2 medlemmer til  arrangementkomiteen.

F) Valg av 3 medlemmer til Crestkomite.
( 1. av medlemmene skal være Formann i Sjømannsforeningen)

9. Styrets innstilling på 3 medlemmer til Valgkomiteen.

................................................................................................................................................
Formann Kjell Rasmussen ønsket 25 medlemmer velkommen til den 39. Ordinære Generalforsamling.

Kjell Rasmussen ble valgt til dirigent og John Kr. Gundersen ble valgt til sekretær.

Siden forrige Generalforsamling har Æresmedlem Tore Moen og Medlem Hans Halvorsen kastet anker, de ble hedret med 1. minutts stillhet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Lars Nohre og Ivar V. Holmstedt ble valgt til å undertegne protokollen.

Sekretær John Kr. Gundersen leste opp styrets årsberetning for 2017, denne ble godkjent av Generalforsamlingen.

Tidligere Kasserer Oddgeir Johansen orienterte om regnskap og balanse for 2017. Deretter godkjente Generalforsamlingen regnskapet og balansen for 2017.

Generalforsamlingen skal behandle 3 forslag, 1 forslag fra medlemmene Kåre Nilsen og Gisle Larsen. 2 forslag fra styret. 

Opprinnelig forslag fra medlemmene Kåre Nilsen og Gisle Larsen ble trukket, Generalforsamlingen godkjente at det ble levert inn et nytt forlsag som skulle stemmes over. Forslaget lyder som følger:

Utrede paralelt, utvikling av Strandgaten 21 og planer for evt. kjøp av Kjellerrødgården.

5 medlemmer stemte for utredning. 

20 medlemmer stemte for å ikke utrede.

Forslaget fra medlem Kåre Nilsen  falt.

Forslag nr. 2 fra styret lyder slik:

Generalforsamlingen må ta stilling til om de vil selge foreningens eiendom for kr. 5. 600.000.- som styret enstemmig har vedtatt, eller om de isteden velger avtalen som styret har inngått med en minste erstatning på kr. 4. 600.000.-

Ved et vedtak om kr. 5. 600.000.- er vi ferdig med saken.

Ved et vedtak om kr. 4. 600.000.- skal saken behandles i skjønnsretten.

25 medlemmer (enstemmig) stemte for å selge vår eiendom for kr. 5. 600.000.-

Forslag nr. 3 fra styret lyder slik:

Styret valgte enstemmig på sitt møte den 07. mars 2018 at det skal nedsettes en Byggekomite for Strandgaten 21. Komiteen ønsker at Generalforsamlingen gir fullmakt, slik at de kan vedta og sørge for utbetaling ved ombygging. De ønsker denne fullmakten for å slippe å innkalle til Ekstra Ordinær Generalforsamling. Arbeidet vil på denne måten gå raskere.

25 medlemmer (enstemmig) stemte får gi Komiteen en slik fullmakt.

 

Tidligere Kasserer Oddgeir Johansen la fram budsjettforslaget for 2018 for Strandgaten 21 og Værlegaten 34.
Generalforsamlingen godkjente budsjettforslaget for 2018 for Strandgaten 21 og Værlegaten 34.

Formann i Valgkomiteen Odd Felle la fram komiteens forslag til nytt styre og diverse komiteer.

Styret:

Formann Kjell Rasmussen
Nestformann Tom Davidson
Sekretær John Kr. Gundersen
Kasserer Arne Wasenius
Styremedlem Harald Meyer Hanssen
Styremedlem Sigmund Bakkeli
Styremedlem Liv Syvertsen
Varamedlem Anne Erring
Varamedlem Rune Haukland
Varamedlem Bjørg Smith

Huskomite:

Formann Tom Davidson
Medlem Harald Meyer Hanssen ( Ansvarlig for utleie)
Medlem Trond Evensen
Medlem Kari Johannes Uusitalo
Medlem Hugo Johnsen Leegaard
Medlem Kjeld J. Johansen                                                                                                                                        Medlem Olav Belgen

 

Festkomité:

Formann Liv Skaar Syvertsen
Medlem Ivar Verner Holmstedt
Medlem Tore Jacobsen
Medlem Inger Marie Aicher Olsrud
Medlem Rune Haukland                                                                                                                                            Medlem Ernst Johansen                                                                                                                                            Medlem Marion Johansen

Arrangementkomite.

Medlem Trond Evensen                                                                                                                                            Medlem Kåre Nilsen

Revisjon:

Revisor Knut Larsen
Varamedlem Oddgeir Johansen

Ansvar for bar innkjøp og regnskap:

Medlem  Arne Wasenius.

Komité for Æresbevisninger (Crest komité):

Æresmedlem Eystein Knoph Ellingsrud
Æresmedlem Oddgeir Johansen
Formann Kjell Rasmussen

Alle valg ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen.

Styret innstilte følgende medlemmer til Valgkomite:

Æresmedlem Oddgeir Johansen
Medlem Kjeld J. Johansen                                                                                                                                        Medlem Odd Felle

Innstillingen ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen.

Formann Kjell Rasmussen overrakte blomster til Jan Erik Hellstrøm og Lars Nohre for sin innsats i styret i mange år.  

Formann Kjell Rasmussen overrakte blomster og en ankerdram til Æresmedlem Liv Skaar Syvertsen for hennes kjempejobb med å være foreningens bindeledd med Bane Nor.

 

Etter Generalforsamlingen ble det servert snitter og kaffe.

Moss 14. mars 2018.

____________________                                            ______________________
Kjell Rasmussen                                                                 John Kr. Gundersen
Formann                                                                            Sekretær

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2022 Web Norge