Moss Sjømannsforening er en forening for aktive og tidligere sjøfolk, sjøfartsinteresserte personer som er eller har vært knyttet til maritimt virke og personer som har gjort en stor innsats for foreningen.

Vi møtes til medlemsmøter og spiseaftner hvor det serveres skipskost slik sjøfolk er vant til. Vi har medlemsmøter 1. gang pr.mnd. Vanligvis på onsdager.

Vi tilbyr også våre lokaler for utleie. (Ta kontakt med Odd Felle på mobilnr: 91 56 71 10)

§ 1: FORMÅL

Moss Sjømannsforening har til formål å skape et godt maritimt miljø og å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen. Til enhver tid å arbeide for alt som kan tjene sjømannsstandens og skipsfartens interesser samt ivareta maritim kultur og tradisjon.

§ 2: OPPTAGELSE

Som medlemmer av foreningen kan opptas en hver som støtter foreningens formål og som kan dokumentere fartstid eller annen maritim interesse. Søknad skjer skriftlig til styret og må være anbefalt av to av foreningens medlemmer.

§ 3: KONTINGENT

Årskontingenten betales ved kalenderårets begynnelse. Kontingenten fastsettes ved ordinær Generalforsamling etter forslag fra styret. Kontingenten må være betalt for å ha stemmerett på Generalforsamlingen. Hvis skyldig kontingent ikke er betalt innen 2. år, vil vedkommende bli strøket som medlem.

§ 4: STYRET

Foreningen ledes av et styre på 7. medlemmer. Medlemmer til styret velges hvert år på den ordinære Generalforsamling etter innstilling fra valgkomiteen. Fire eller tre varamedlemmer av styret står for valg hvert år. Styret består av:
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer samt 3. varamenn til styret som har møterett til styremøter, men stemmerett kun når en eller flere av styret er fraværende. Styret er beslutningsdyktig når minst 5. medlemmer er tilstede. Formann i samråd med sekretæren innkaller til styremøter.

§ 5. MØTER

Foreningen avholder vanligvis møter hver 14. dag i perioden september og til mai måned. Forøvrig kan styret sammenkalle til ekstraordinære medlemsmøter når det ansees nødvendig.

§ 6: MØTELEDELSE

Formann eller i hans fravær nestformann, leder møtene. Sekretæren fører møteprotokoll. Møtereferatet underskrives av sekretæren og godkjennes av styret.

§ 7: GENERALFORSAMLING

Ordinær Generalforsamling avholdes årlig på foreningens stiftelsesdag eller så nær opp til denne dato som praktisk mulig. Innkalling til Generalforsamling skal skje med 2 ukers skriftelig varsel til medlemmene. Årsberetning, regnskap og budsjett samt valgkomiteens forslag legges ut på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

1) Konstituering (Valg av dirigent og sekretær)
2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
4) Styrets årsberetning
5) Revidert regnskap
6) Innkommende forslag (Må være innsendt til styret senest 1 uke før Generalforsamling)
7) Budsjettforslag for neste regnskapsår.
8) Valg
A) Formann, nestformann, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer med 3 varamenn
B) Revisor med varamann
C) Festkomité (Minimum 5 medlemmer)
1. Formann i Festkomiteen,


2. Ansvarlig for Bar- regnskapet


D) Huskomite (7 medlemmer)
1. Formann i Huskomiteen.
2. Ansvarlig for utleie.
3. Ansvarlig for vedlikehold.


E) Ansvarlig for arrangementer.


F) Crestkomite.
( 1 av medlemmene skal være formann i Sjømannsforeningen.)


G) Valgkomite. (3 medlemmer)

§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes når styret eller når minst 20 medlemmer krever det. Det innkalles med minst 14. dagers varsel.

§ 9: KOMITEER

Etter vedtak av Generalforsamlingen kan det opprettes faste komiteer for utførelse av bestemte funksjoner. Medlemmer til disse komiteene kan velges av Generalforsamlingen eller oppnevnes av styret. Hver komité skal ha minst 1. medlem fra styret i foreningen. For hver enkelt komiteers virke og arbeidsmåte, lages et reglement som kan være bindende eller veiledende.

§ 10: LOVENDRINGER

Foreningens lover kan endres kun på ordinær Generalforsamling og med 2/3 flertall. Unntatt er § 11.

§ 11_ OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen kan fremsettes kun på ordinære Generalforsamlinger. For at beslutningen om oppløsning skal være gyldig, må den fremsettes på to påfølgende ordinære Generalforsamlinger og vedtas med minst 2/3 flertal. Generalforsamlingen skal etter førstegangs behandling om oppløsning, nedsette et utvalg til å utarbeide vedtekter til en stiftelse som skal ha til formål å ivareta foreningens midler og eiendeler. Utvalget skal bestå av 5. medlemmer av Moss Sjømannsforening. 
Foreningens midler og eiendeler kan ikke tilfalle private personer eller overtas av foreninger eller institusjoner.
Unntatt er et eventuelt maritimt museum i distriktet, alternativt Moss industrimuseum dersom det der blir opprettet en egen maritim avdeling. Denne § kan ikke endres uten at forslaget vedtas med 2/3 flertall på ordinær Generalforsamling.

§ 12: FULLMAKT

Ved avstemning under Generalforsamlingen over forslag som blir tilsendt medlemmene sammen med innkallelse, skal medlemmer som ikke kan møte p. g. a. sykdom eller yrkesutøvelse, ha anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Slik skriftelig fullmakt kan innleveres for et medlem av en fullverdig stemmeberettiget deltager ved Generalforsamlingen eller sendes skriftelig til styret.

§ 13: HEDERSBEVISNINGER

Styret utnevner en Crest komité bestående av 3 medlemmer, hvorav et medlem skal være formann i foreningen.
Utnevnelse av Sølvknop og Æresmedlemskap skal være enstemmig fra komiteen.
Overrekkelsen skjer på den årlige Generalforsamling.

Sølvknopen.

Kan tildeles medlemmer som har som har vist stor innsats og aktivt bidratt i foreningens komiteer og bidratt i arbeide med å opprettholde standarden på foreningens hus og lokaler.

Æresmedllemskap.

Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse, og gis etter følgende kriterier:
Skal tidligere ha mottatt sølvknopen.
Over lang tid å ha utmerket seg med deltagelse i foreningen og utført oppgaver utover de kriterier som gjelder for sølvknopen. 
Har bidratt aktivt til å profilere Moss Sjømannsforening utover egne rekker.

Æresmedlemmer betaler medlemskontingent.


§ 1 - 12. mars 1979
§ 13. mars 2007

Revidert mars 1981
Revidert mars 1982
Revidert mars 1983
Revidert mars 1987
Revidert mars 1990
Revidert mars 1998
Revidert mars 1999 
Revidert mars 2006 
Revidert mars 2007 
Revidert mars 2009 
Revidert mars 2010
Revidert mars 2011

Revidert mars 2013

Revidert mars 2016

Revidert mars 2017


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2022 Web Norge